ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

1. A Tájékoztató célja. 1

2. Adatkezelő adatai 1

3. Az adatkezelési folyamat leírása. 2

4. Az Érintett jogai 3

5. Értesítési és intézkedési kötelezettség. 5

6. Egyéb rendelkezések. 6

 

1. A Tájékoztató célja

 

Computer Partner Kft (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Tájékoztató elfogadásával a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. cikkének, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. §-nak való megfelelés érdekében intézkedéseket hoz abból a célból, hogy a személyes adatok kezelésében érintett természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) részére minden lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közöljön, valamint segítse az Érintetteket a 4. pontban szereplő jogaik gyakorlásában.

Jelen Tájékoztató kifejezetten azon Érintettek számára tartalmaz releváns információkat, akiknek személyes adatait az Adatkezelő a projektpályázati folyamatával kapcsolatban kezeli.

 

2. Adatkezelő adatai

 

Név:                                                                    Computer Partner Kft         

Székhely:                                                            1118 Budapest Brassó út 169-179/A

Cégjegyzékszám:                                                 01-09-064272

Adószám:                                                            10317565-2-43

Elektronikus elérhetőség:                                      info@computer-partner.hu

Bankszámlaszám:                                                10950009-00000002-50330104

Nyilvántartásba vevő hatóság:                               Igazságügy Minisztérium

                                                                            Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban

                                                                            Közreműködő Szolgálat

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:                   Legeza István email: legeza@computer-partner.hu Tel.: +36 1 309 0512

3. Az adatkezelési folyamat leírása

 

3.1. A folyamat neve: projektpályázat

 

-          A folyamat célja: egy adott szoftverfejlesztési projekt pályázaton történő megszerzése, illetve a projektben történő részvétel.

-          A szervezeten belül a folyamatot az ügyvezetés és a HR-munkatárs használja.

-          Az adatkezelő a saját honlapján és egyéb portálokon meghirdeti a fejlesztési projektet, amihez szakmai jelentkezőket vár. Az Érintett a hirdetés alapján email-ben jelentkezik, hogy az adott feladat érdekli, és megadja nevét, elérhetőségeit valamint szakmai profilját (esetleg fényképpel). Ha nem érdekli az adott feladat, akkor jelentkezhet egy másik saját tudásának megfelelő feladatra, és persze ugyanúgy megadja személyes adatait. A HR munkatárs rögzíti az adatokat az Outlook adatbázisban. Ha a jelölt a feladatra is jelentkezik, a HR munkatárs vagy az ügyvezető a pályázatba az érdeklődő szakmai profilját mellékeli névvel de további személyes adatot nem adunk meg. Szerződéskötés esetén az elérhetőségi adatokat a szerződés teljesítés céljából kiadjuk.

 

3.2. Adatkezelés

 

-          A döntéseket az adatkezelés céljából mindig az Érintett hozza. A feladatra történő jelentkezésével a neve és szakmai profilja kiadását/továbbítását a Megrendelő/Vevő felé engedélyezi.

-          Az adatkezelési eljárás tulajdonképpen keresést jelöl az adatbázisban. Találat esetén egy email-t írunka az Érintettnek, hogy érdekli-e az adott feladat. Pozitív válasz esetén hozzájárul nevének és szakmai profiljának a Megrendelő/Vevő felé történő kiadásához.

-          Az érintett szakmai gyakorlata kerül feldolgozásra., melyből megállapítjuk, hogy az Érintett alkalmas lehet-e egy feladat elvégzésére. Ha úgy ítéljük meg, hogy alkalmas, akkor email-ben felkínáljuk neki a fejlesztési pozíciót.

-          Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő szerződni tudjon a Vevő/Megrendelő által felkínált feladatra.

-          Manuális adatkezelés történik.

-          Az adatkezelő az Érintett email-ben történő megszólításával szerzi be az Érintett személyes adatait.

 

3.3. A folyamathoz való hozzáférés

 

-          Az Érintettek adatihoz a cégen belül az ügyvezető és a HR-munkatársak férhetnek hozzá.

-          Az adatkezelőn kívül nincs semmilyen más szervezetnek, harmadik személynek, szerződéses partnernek, hatóságnak hozzáférési jogosultsága.

 

3.4. Adattovábbítás, Adatok átadása

 

-          A folyamat során Vevőink/Megrendelőink részére kerülnek az adatok továbbadásra.

-          Csak nevet és szakmai profilt továbbítjuk.

-          A továbbítás célja a projektpályázat megnyerése azáltal, hogy az Érintett szakmai kompetenciáját bizonyítsuk.

-          Előzetes szerződéskötésre nem került sor. A folyamat vége persze egy alkalmazotti vagy egy alvállalkozói szerződés lehet az Érintett vonatkozásában.

-          Adattovábbítás történhet EU-s és nem EU-s országokba, de az EU-s országok a gyakoribbak.

-          A gyakoriság egy Érintett szempontjából eseti. Az Adatkezelő naponta 10-20 megszólítást küld ki, de visszajelzés ritkán érkezik. Negatív esetben az Érintettek nem szoktak válaszolni.

-          Kis cég lévén a jogosultságot nem jegyzőkönyvezzük. Az informatikusok helyileg is elkülönülve dolgoznak, és a számítógépük nem fér hozzá a felhőben lévő adatbázishoz.

 

3.5. Adatok tárolása (tárolási hely, törlés)

 

-          Az adatok a Microsoft felhőben helyezkednek el. Velük kötött az Adatkezelő szerződést a felhőszolgáltatásra (Microsoft Exchange Server és Microsoft Office). Tehát fizikai szerverünk nincs.

-          Adatot szolgáltatni a portálunkon keresztül nem lehet, és törölni sem. Az Érintettek adatszolgáltatása email-ben történik, így a törlés kérése is.

-          A törlési határidő nincs. Előfordul, hogy az elérhetőségi adatok (email, telefon) megváltoznak, és így az Érintett elérhetetlenné válik számunkra, akkor az Érintett adatait töröljük az adatbázisból.

 

3.6. Biztonsági intézkedések

 

-          Technikai biztonsági intézkedések nem várhatóak (GDPR 32. cikk).

A Microsoft felhőszolgáltatása tartalmazza az adatbiztonságot, talán jobbakat, mint egy saját szerver tűzfala. A munkaállomások felcsatlakozását a Microsoft által kezelt jogosultsággal csak az adatkezelő munkaállomásaira korlátozza.

 

-          Mivel az Adatkezelő ügyvezetője és HR munkatársak elkülönülve dolgoznak az  informatikai fejlesztőkből álló alkalmazotti csoporttól. A fejlesztők számítógépei nem jogosultak a felhőre történő felcsatlakozásra.  A pályázatokhoz csatolt neveket és profilokat a pályázati egyéb adatokkal együtt (pl. ár, kezdeni tudás, stb.) az adatbázisban rögzítjük, hogy azok visszakereshetők legyenek. Egyéb szervezeti biztonsági intézkedések nem várhatóak (GDPR 32. cikk).

 

3.7. Jogalap

 

a)       Az érintett hozzájárulását kérjük email-ben a feladat ismertetésekor. Így kerülnek be az érintettek személyes adatai az adatbázisba.

b)      Az Érintettel megkötött alkalmazotti vagy alvállalkozói szerződés hoz létre jogalapot a személyes adatok tárolására. Sőt alkalmazotti szerződés esetén a tárolt adatok köre bővül.

c)       Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése: az alkalmazottak személyes adataival együtt a jövedelmi adatok NAV felé történő szolgáltatására teremt jogalapot.

 

3.8. Az érintett tájékoztatása

 

Az Érintettek tájékoztatása alapvetően két helyről lehetséges:

-          A honalunkon kezdőoldalán szerepel „Adatvédelem” gomb, melyre kattintva a honlap látogatója megtekintheti egyrészt az „Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat”-ot, másrészt pedig az „Adatkezelési Tájékoztató”-t, mely az Érintettek tájékoztatására szolgál.

 

-          Az érintettekkel történő levelezés aláírás alatti részében az adatkezelésre történő rövid leírást helyezünk el, amelyben szerepel a honlapon elhelyezett részletes adatkezelési leírás linkje.

 

4. Az Érintett jogai

 

4.1.  Hozzáférési jog

 

Minden adatkezelés előtt email-ben megszólítjuk az Érintettet már a felajánlott projektrészvétel miatt is, melyre felénk adatközléssel reagál. A megadott adatokat összehasonlítjuk a tárolt adatokkal, és aktualizáljuk azokat. Mivel a portálunkon keresztül nem tud az Érintett adatokat megadni, módosítani, kérheti emailben a tárolt adatokról való adatközlést, melyet válaszlevélben megadjuk neki. Ilyen példa, ha elvesztette saját profilját, de tudja, hogy nálunk megvan, szokták is kérni.

 

4.2.  Helyesbítéshez való jog

 

Mivel minden esetben email-ben fordulunk az Érintettekhez A válaszlevelükben automatikusan kapjuk a friss adatokat (elérhetőségek, szakmai profilok). Az éppen küldött adatokat mindig összehasonlítjuk a tároltakkal, és így tartjuk karban, aktuálisan az adatbázist. Az üzletmenettől függetlenül email-ben kapjuk az Érintettektől az adatmódosításokat, ha elköltöztek, vagy telefonszám- vagy email-címváltozást állt be.

 

4.3.  Törléshez való jog „elfeledéshez való jog”

 

Kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Érintettekre vonatkozó személyes adatokat, ha;

 

-          a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük

 

-          az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja

 

-          tiltakozik az adatkezelés ellen,

 

-          a személyes adatokat jogellenesen kezeltük

 

Amennyiben a törlésre kerülő személyes adatokat korábban nyilvánosságra hoztuk (pl.. a Megrendelők/Vevők felé), minden észszerűen elvárható intézkedést megteszünk annak érdekében – az Ön erre irányuló külön kérelme esetén –, hogy tájékoztassuk az adatkezelőket a személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlésére irányuló kérelméről.

 

4.4.  Adatkezelés korlátozásához való jog

 

Kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

-          vitatja a személyes adatok pontosságát

 

-          jogellenes az adatkezelés és Ön törlés helyett az adatkezelés korlátozását kéri

 

-          ha nincsen szükségünk a személyes adatai kezeléséhez, de Önnek jogai érvényesítéséhez szüksége van azokra

 

-          tiltakozik a közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett adatkezelés, vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen

 

4.5. Adathordozhatósághoz való jog

 

Jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphassa, illetve ezeket továbbíthassa egy másik a szolgáltatónak.

 

4.6.  Automatizált döntéshozatal

 

Személyes adatait, vagy azok egy részét automatizált módon nem kezeljük.

 

 

4.7.  Igényérvényesítés, panaszjog

 

Ön jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html, továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet.

 

5. Értesítési és intézkedési kötelezettség

 

5.1.  Címzettek értesítése

 

Helyesbítésről, törlésről, adatkezelés-korlátozásról minden esetben értesítjük azokat a címzetteket akikkel, illetve amelyekkel az Ön személyes adatait közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére tájékoztatjuk Önt ezekről a címzettekről.

 

5.2.  Tájékoztatás módja, határideje

 

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmek nyomán hozott intézkedésekről legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – ha másként nem kéri – elektronikus formában tájékoztatjuk Önt. Ez a határidő szükség esetén – a kérelem összetettsége, illetve a kérelmek számára tekintettel – további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról annak okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt.

 

Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolja személyazonosságát.

 

Amennyiben nem intézkedünk kérelme nyomán, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt ennek okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

5.3.  Ellenőrzés

 

Kivételes esetben, ha megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérjük. Ez az intézkedés a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az adatkezelés bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása céljából szükséges.

 

5.4.  Tájékoztatás és intézkedés költségei

 

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmekre adott tájékoztatást, illetve az azok alapján megtett intézkedéseket díjmentesen biztosítjuk.

 

Ha kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – ésszerű díjat számítunk fel, vagy megtagadjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

 

6. Egyéb rendelkezések

 

6.1   Az Adatkezelő feladatai végrehajtása során a NAIH-al – annak megkeresése alapján – együttműködik.

 

6.2   Az Adatkezelő gondoskodik jelen szabályzat felülvizsgálata és szükség szerint naprakésszé tétele iránt.

 

6.3   Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, akkor erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

 

6.4   Az Adatkezelő jogosult egyoldalúan módosítani a szabályzat tartalmát; ilyen esetben az Érintettek értesítése kötelező.

 

6.5   Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a magyar jog adatvédelmi tárgyú jogszabályai, különös tekintettel az Infotv. és a 2018. május 25. napjától alkalmazandó GDPR rendelkezései irányadóak.

 

Kelt.: Budapest, 2018. év április hónap 26 nap

Computer Partner Kft